Skalka nad Váhom 131, 913 31 Skalka nad Váhom
(+421) 32 744 60 40

Prepravný poriadok

liska-trans-logo

LIŠKA Trans, s.r.o., Dolná Súča 965, Dolná Súča 913 32
IČO: 46792686, DIČ:23589700, IČ DPH: SK2023589700

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

Dopravca, LIŠKA TRANS s.r.o., 911 32 Dolná Súča , IČO 46792686, vydáva v zmysle § 5, zákona NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov v súlade s § 1, § 4 a § 5, vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 363/1996 Z.z. o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave tento

Prepravný poriadok nákladnej dopravy

Článok 1.
Základné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok upravuje práva ako i povinnosti zmluvných strán a podmienky, za ktorých dopravca prepravuje veci a zásielky. Prepravu vykonáva na základe zmluvy o preprave vecí (tovaru) v zmysle § 765 Občianskeho zákonníka, § 610 Obchodného zákonníka, prípadne inej zmluvy, alebo písomnej objednávky.

2. Dopravca, , LIŠKA TRANS s.r.o., 911 32 Dolná Súča, IČO 46792686 splnil osobitnú podmienku na podnikanie v cestnej doprave osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným Krajským úradom v Trenčíne, odbor dopravy a cestného hospodárstva, č. TNOO036990010000 na vykonávanie cestnej nákladnej dopravy pre Jaroslava Lišku, zo dňa 25.01.2023

3. Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, tonáž alebo vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

Článok 2.
Rozsah nákladnej dopravy

1. Dopravca, LIŠKA TRANS s.r.o., 911 32 Dolná Súča, IČO 46792686, (ďalej len dopravca), vykonáva vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu a medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu na základe § 19, a v súlade s § 21, zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

2. Prepravuje celovozové zásielky, kusové zásielky, paletizované zásielky. K tomuto účelu je dopravca vlastníkom a prevádzkovateľom 10 nákladných vozidiel nad 3,5t a 3 nákladných vozidiel do 3,5t – TN746GY, TN370FZ, TN808FJ, TN420FD, TN379ES, TN717DD, TN024CT, TN945CO, TN965CH, TN573BT, TN636ET, TN256GX, TN065DG. Prepravy vykonáva na základe písomných objednávok a prepravných zmlúv podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a vyhlášky č. 11/1995 Zb.

3. V cestnej nákladnej vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej doprave podniká dopravca vozidlami, ktoré sú určené, vyrobené a schválené na prepravu vecí podľa medzinárodných zmlúv platných pre SR.

Článok 3.
Všeobecné povinnosti dopravcu

1. Všeobecné povinnosti dopravcu:

a) vykonávať cestnú nákladnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku,

b) na podnikanie sa používajú výlučne vozidlá označené obchodným menom

c) v každom vozidle, ktoré sa používa na podnikanie je doklad o oprávnení podnikať,

d) všetky vozidlá, používané na podnikanie, majú vytvorený priestor na parkovanie vo vlastných priestoroch firmy

LIŠKA TRANS, s.r.o., v obci Dolná Súča č. 965

e) priestory na parkovanie dopravcu sú vybavené potrebným zariadením na starostlivosť o technickú základňu a osádky vozidiel a na zabezpečenie dennej údržby vozidiel.

f) osádky vozidiel pravidelne vykonávajú lekárske prehliadky, doporučené školenia z platných predpisov o cestnej doprave, CMR, AETR, dohody TIR, vyhlášky o premávke na pozemných komunikáciách,

g) všetky vozidlá sú poistené pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel v súlade s § 427 a § 769 Občianskeho zákonníka.

Článok 4.
Vznik zmluvy o preprave vecí

1. Nákladná cestná doprava je preprava vecí a zásielok, ktorú dopravca vykonáva na základe zmluvy o preprave vecí (tovaru) v zmysle § 765 Občianskeho zákonníka, § 610 Obchodného zákonníka, prípadne inej zmluvy, alebo písomnej objednávky.
Zmluvou alebo objednávkou na prepravu nákladu vzniká odosielateľovi (objednávateľovi) právo, aby mu dopravca tovarovú zásielku prepravil do určeného miesta a vydal ju určenému príjemcovi riadne a včas a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť dopravcovi dohodnuté prepravné.

2. Odosielateľ (objednávateľ) je povinný dať dopravcovi objednávku prepravy, ktorú potvrdí v súlade s § 43 až § 45 Občianskeho zákonníka o prijatí návrhu na uzavretie zmluvy. Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa (objednávateľa) prevzatie zásielky písomne potvrdiť. Až do vydania zásielky príjemcovi má odosielateľ (objednávateľ) právo dopravcovi dávať nové príkazy.

3. Dopravca je povinný vykonávať prepravu s odbornou starostlivosťou a v dohodnutej lehote (ak bola písomne dohodnutá).

4. Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ (objednávateľ) povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ (objednávateľ) zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín, alebo ich neplatnosťou. Odosielateľ (objednávateľ) je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky, jeho povahe, a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti.

5. Zmena podmienok na prepravu musí byť podložená písomnou formou, potvrdenou odosielateľom (objednávateľom) a dopravcom.

6. Ten, kto chce prepraviť zásielku, je povinný si prepravu u dopravcu objednať. Objednávku prepravy možno urobiť písomne, ústne, telefonicky, faxom. Ústnu, alebo telefonickú objednávku treba na vyzvanie dopravcu písomne potvrdiť. Ak sa objednávka neurobila písomne, alebo ak sa nepotvrdila písomne, platia záznamy dopravcu, pokiaľ objednávateľ nepreukáže inak.

7. Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a na vyúčtovania prepravy.

8. Dopravca môže na vykonanie prepravy použiť aj iné fyzické alebo právnické osoby oprávnené podnikať v cestnej doprave, pritom však voči objednávateľovi prepravy, zodpovedá za objednávku prepravy, ako by ju vykonal sám.

9. Dopravcovi prislúcha za vykonanie prepravy dohodnutá odplata. Nárok na prepravné vzniká po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak sa zmluvne nedohodol iný termín a spôsob odplaty. Ak prepravca nemôže dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím už na uskutočnenú prepravu. Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu zo zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky (§ 627 Obchodného zákonníka). Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov, vyplývajúcich zo zmluvy, záložné právo k zásielke. Toto záložné právo dopravcu má prednosť pred inými právami, napr. zasielateľa.

Článok 5.
Zodpovednosť za škodu

1. Dopravca zodpovedá v zmysle § 622 Obchodného zákonníka za škodu, ktorá vznikla na prepravovanej zásielke v čase od prevzatia tovaru na prepravu až do vydania príjemcovi, iba že ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak škoda bola spôsobená odosielateľom, príjemcom, vadnosťou zásielky, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou zásielky alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, dopravca nezodpovedá za škodu vzniknutú na zásielke (§ 769 Občianskeho zákonníka).

2. Za škodu na zásielke dopravca nezodpovedá, ak nepreukáže, že bola spôsobená (§ 622 Obchodný zákonník, § 769 Občiansky zákonník) :

 • okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť
 • odosielateľom, príjemcom, alebo vlastníkom zásielky
 • vadnosťou zásielky
 • vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bol vydaný nákladný list alebo objednávka so záznamom o poškodení obalu. Ak dopravca neupozornil na vadnosť obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola alebo nemohla byť pri prevzatí zásielky poznateľná.
 • vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane obvyklého úbytku, osobitnou povahou prepravovanej zásielky, za takéto škody sa považujú škody, vzniknuté prirodzenou povahou zásielky, najmä výbušnosťou, samozápalom, horľavosťou, krehkosťou, vyparovaním, vysýchaním, hrdzavením, zmrznutím, hnitím, zaparením a pri živých zvieratách poranením, uhynutím, alebo vyhladovaním.

3. Pri strate, alebo zničení zásielky je dopravca povinný uhradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená zásielka v čase, keď bola prevzatá na prepravu. Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou, ktorú mala zásielka v čase jej prevzatia a cenou, ktorú by mala v tomto čase poškodená alebo znehodnotená zásielka (§ 770 ods.1 Občianskeho zákonníka, § 624 Obchodný zákonník).

4. Za iné škody z nákladnej dopravy, ako sú škody na prepravovanej zásielke, zodpovedá dopravca len ak boli spôsobené prekročením dodacej lehoty.

5. Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi (objednávateľovi) správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je povinný túto správu podať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi (objednávateľovi), alebo príjemcovi porušení tejto povinnosti
( § 623 Obchodného zákonníka).

6. O škode na zásielke zistenej pri odovzdaní príjemcovi je povinný príjemca urobiť záznam v doklade o odovzdaní zásielky. Bez tohto záznamu nie je dopravca povinný znášať zodpovednosť za škodu na zásielke.

7. Právo na náhradu škody musí odosielateľ (objednávateľ) písomne uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od vydania zásielky príjemcovi, alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo do šiestich mesiacov od prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne ( § 771 Občianskeho zákonníka).

8. Dopravca je povinný vybaviť reklamáciu a písomne upovedomiť reklamujúceho o uznaní alebo zamietnutí jeho požiadaviek, a to do 30 dní od doručenia reklamácie.

Článok 6.
Listiny v cestnej nákladnej doprave

1. Na prepravu vecí v cestnej nákladnej doprave sú potrebné nasledovné listiny:

 • objednávka alebo zmluva
 • sprievodné doklady k zásielke podľa platných právnych noriem upravujúcich prepravu jednotlivých druhov tovaru
 • prepravný list (rôzne jeho formy podľa druhu tovaru)
 • dodací a preberací list

Objednávka alebo zmluva je listina, ktorou je spojené právo požadovať od dopravcu prepravenie a vydanie zásielky v súlade s obsahom objednávky alebo zmluvy. Dopravca je povinný vydať zásielku osobe oprávnenej podľa objednávky alebo zmluvy, ak mu táto osoba objednávku alebo iný vierohodný doklad predloží a potvrdí na prepravnom liste prepravu a odovzdanie zásielky. Objednávateľ nákladnej dopravy je povinný v objednávke uviesť minimálne:

 • plné znenie svojho obchodného mena
 • názov, sídlo a bydlisko odosielateľa a prijímateľ
 • plné znenie obchodného mena prepravcu
 • označenie a popis prepravovanej veci (nákladu)
 • údaj na koho bola vydaná objednávka, oprávnená osoba na prevzatie zásielky
 • miesto určenia
 • miesto a deň prevzatia a vydania zásielky
 • zoznam sprievodnej dokumentácie k zásielke

Prepravný list vypĺňa prepravca, kde uvedie najmenej tieto údaje:

 • názov odosielateľa a príjemcu
 • obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a je obalu
 • počet kusov
 • celkovú váhu zásielky
 • miesto nakládky a miesto vykládky
 • dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a prijímateľom

Ak sa zásielka nakladá, alebo vykladá na viacerých miestach, odosielateľ je povinný pre každú zásielku odovzdať samostatnú prepravnú listinu.

Článok 7.
Veci vylúčené z prepravy

1. Z prepravy sú vylúčené veci :

 • preprava, ktorá je zakázaná všeobecnými právnymi predpismi
 • nebezpečné veci v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi
 • predmety, ktoré sa svojimi rozmermi, váhou, alebo úpravou so zreteľom na únosnosť, rozmery a stav komunikácii, ktoré sa majú pri preprave použiť, nehodia na prepravu cestným vozidlom.

Článok 8.
Loženie zásielok

1. Zásielky sa prepravujú ako celovozové alebo kusové alebo ako prikládky. Za celovozovú zásielku sa považuje náklad prepravený jednému odosielateľovi jednou jazdou vozidla, bez zreteľa na jeho hmotnosť, nakladaciu plochu a objem. Za prikládku sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami alebo pri takej jazde vozidla, ktorá by sa inak musela vykonať bez nákladu.

2. Hmotnosť zásielky sa rozumie hmotnosť včítane obalu, palety. Hmotnosť zásielky je povinný zistiť a napísať odosielateľ (objednávateľ) do prepravnej listiny (na objednávku) najneskoršie pri podaní zásielky na prepravu.

3. Prepravca zodpovedá za dodržanie najväčšej dovolenej hmotnosti naloženej na vozidle.

4. Naloženie zásielky zabezpečuje odosielateľ (objednávateľ), vyloženie zásielky zabezpečuje prijímateľ, pokiaľ sa dopravca s objednávateľom nedohodol inak. Pokiaľ je dohodnuté naloženie a vyloženie zásielky, úkony spojené s premiestnením zásielky môžu byť prevedené vo vzdialenosti najviac 5 m od vozidla, v četne s jej naložením na vozidlo. Vykladanie dopravcom zahrňuje úkony spojené so zložením zásielky z vozidla a jej uloženie do vzdialenosti najviac 5 m od vozidla.

5. Premiestňovanie zásielky na väčšiu, alebo z väčšej vzdialenosti od vozidla, najmä jej vynášanie na poschodie, ukladanie do skladu a pod. sa musí s dopravcom osobitne dojednať.

6. Ak zásielku nakladá odosielateľ (objednávateľ), je povinný ju naložiť podľa pokynov zástupcu dopravcu. Dopravca je zodpovedný za to, že zásielka je uložená na vozidle tak, aby neohrozovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

7. Ak odosielateľ (objednávateľ) nedbá na pokyny dopravcu a dôjde preto k závade pri naložení, najmä k preťaženiu vozidla, ohrozeniu bezpečnosti prepravy, dopravca je oprávnený žiadať zloženie nákladu, alebo jeho časti, resp. úpravu nákladu na vozidle. Ak sa mu nevyhovie, môže odmietnuť vykonanie prepravy, prípadne obstarať riadne zloženie a uloženie nákladu na účet a nebezpečenstvo odosielateľa (objednávateľa).

8. Ak nakladanie zabezpečuje odosielateľ a nedbá na pokyny dopravcu a počas prepravy sa zistí, že došlo k preťaženiu vozidla je objednávateľ povinný uhradiť náklady dopravcu s tým spojené.

9. Ak nakladanie, alebo vykladanie zabezpečuje odosielateľ (objednávateľ), je povinný dbať, aby sa nepoškodilo vozidlo a iné zariadenie dopravcu. Nie je dovolené spúšťať náklady z väčšej výšky do vozidla a poškodzovať bočnice pri nakládkach mechanizačnými zariadeniami.

10. Ak dôjde k znečisteniu nakladaného vozidla pri nakládke (vykládke), alebo prepravovaného nákladu, odosielateľ (objednávateľ) je povinný po vyložení zásielky na vlastné trovy zabezpečiť jeho vyčistenie. Ak odosielateľ (objednávateľ) túto povinnosť nesplní, vyčistenie vozidla na jeho náklady zabezpečí dopravca. Ak treba vozidlo dezinfikovať, zabezpečuje to dopravca. Náklady na dezinfekciu uhradí odosielateľ (objednávateľ), pre náklad ktorého je dezinfekcia predpísaná.

11. Na stálych pracoviskách s veľkým rozsahom ložných operácií sú odosielatelia (objednávatelia) povinní zriadiť nakládkové a vykládkové rampy, pásové dopravníky, žeriavy, vysokozdvižné vozíky a pod.

12. Pokiaľ je na vykonanie určitej prepravy potrebné osobitné povolenie, zaobstaranie takéhoto povolenia zabezpečuje odosielateľ (objednávateľ). Náklad uložený na palete musí tvoriť s paletou jeden manipulačný celok.

Článok 9.
Povinnosti odosielateľa

1. Zásielku, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby počas prepravy bola chránená obalom pred stratou, alebo poškodeniu, odosielateľ (objednávateľ) je povinný zásielku riadne zabaliť. Táto povinnosť odosielateľa (objednávateľa) platí aj vtedy, ak je nebezpečenstvo, že by bez obalu zásielka mohla počas prepravy spôsobiť svojimi vlastnosťami škodu osobám a iným zásielkam a na dopravnom prostriedku, prípadne iných zariadeniach dopravcu. Dopravca neskúma aký obal zásielka svojou povahou vyžaduje, prípadne či použitý obal je dostatočný. Odosielateľ (objednávateľ) zodpovedá za škody, ktoré vznikli chybným, alebo nedostatočným obalom počas prepravy.

2. Odosielateľ (objednávateľ) je povinný označiť zásielku, alebo jej jednotlivé kusy, aby neprišlo k jej zámene. Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby sa s ňou počas nakládky, prepravy a vykládky určitým spôsobom zaobchádzalo, alebo aby bola zásielka uložená v určitej polohe, odosielateľ (objednávateľ) je povinný označiť každý kus zásielky manipulačnou značkou pre označenie prepravných obalov podľa platných predpisov.

3. Ak dopravca pri prevzatí zásielky zistí, že zásielka nevyhovuje predchádzajúcim podmienkam, prepravu odmietne. Pokiaľ odosielateľ (objednávateľ) potvrdí zistenú závadu v prepravnom liste, môže dopravca zásielku prevziať, ale za škody spôsobené zistenou skutočnosťou zodpovedá odosielateľ (objednávateľ).

4. Odosielateľ ( objednávateľ) zodpovedá za správnosť nápisov, značiek a nálepiek na jednotlivých kusoch zásielky, za správnosť predpísaných osvedčení a za pripojenie potrebných sprievodných listín. Ak sa na prepravu podáva zásielka vylúčená z prepravy alebo preprava ktorej je povolená za osobitných podmienok bez toho, že by sa táto povaha zásielky dopravcovi oznámila, alebo s takáto zásielka prevzala na prepravu na základe nesprávnych, alebo neúplných údajov, odosielateľ (objednávateľ) zodpovedá v plnom rozsahu za prípadné vzniknuté škody dopravcovi.

5. Ak sú na vykonanie dopravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ (objednávateľ) povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ (objednávateľ) zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín, alebo ich neplatnosťou. Odosielateľ (objednávateľ) je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky, jeho povahe, a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti.

6. Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zásielka zodpovedá záznamom v prepravnej listine.

Článok 10.
Povinnosti dopravcu zo zmluvy o preprave vecí

1. Dopravca je povinný v dojednanej lehote pristaviť vozidlo toho druhu a tak vystrojené ako sa pri dojednaní prepravy dohodlo. Vozidlo musí byť v stave vyhovujúcom pre prevedenie prepravy.

2. Dopravca je povinný vykonať prepravu na základe zmluvy o preprave vecí (tovaru), objednávky alebo inej obdobnej zmluvy, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, tonáž alebo vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

Článok 11.
Dopravná cesta

1. Dopravca, ak sa s odosielateľom (objednávateľom) dopravná cesta nedohodla inak, povinný vykonať prepravu po najkratšej ceste, použitie ktorej je hospodárne so zreteľom na povahu nákladu a druh použitého vozidla. Dĺžka dopravnej cesty sa určí podľa kilometrovníka.

2. Ak podľa kilometrovníka nie je možné určiť dĺžku dopravnej cesty, určí sa podľa údajov tachografu prípadne tachometra, ktorý spĺňa podmienky stanovené v príslušných právnych normách (§ 54 vyhláška č.11/97 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách).

Článok 12.
Zdržanie vozidla

1. Za zdržanie vozidla, ktoré bolo vopred dohodnuté, alebo ktoré vzniklo počas plnenia dopravnej zmluvy z príčin na strane odosielateľa (objednávateľa), je objednávateľ povinný dopravcovi toto zdržanie zaplatiť.

Článok 13.
Prevzatie zásielky

1. Dopravca vydá zásielku prijímateľovi určeného odosielateľom (objednávateľom). Dopravca vydá zásielku zároveň s priepisom príslušných prepravných dokladov. Prevzatie zásielky potvrdzuje prijímateľ na príslušných prepravných dokladoch svojim podpisom a razítkom.

Článok 14.
Odovzdanie zásielky

1. Dopravca vydá zásielky prijímateľovi určenému odosielateľom. Dopravca vydá zásielku zároveň s priepisom prepravnej listiny. Prevzatie zásielky potvrdzuje prijímateľ ne prepravnej listine svojim podpisom.

Článok 15.
Odstúpenie od zmluvy

1. Ak po dojednaní prepravnej zmluvy odpadne potreba prepravy, odosielateľ (objednávateľ), je povinný oznámiť túto skutočnosť bez meškania dopravcovi. Ak sa preprava odvolala už po vyjdení vozidla na dojednané miesto nakládky, alebo ak sa už vozidlo na také miesto pristavilo, a k podaniu zásielky na prepravu nedošlo z príčiny na strane odosielateľa, dopravcovi prislúcha za jazdu, prípadne čakanie, účtovať odosielateľovi (objednávateľovi) vzniknuté náklady.

2. Ak dopravca nemôže vykonať dojednanú prepravu, alebo ak ju nemôže vykonať za dohodnutých podmienok, je povinný to oznámiť bez meškania odosielateľovi (objednávateľovi). Ak odosielateľovi (objednávateľovi) nevyhovujú novo navrhované podmienky dopravcu, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť. Od zmluvy môže odosielateľ (objednávateľ) odstúpiť tiež vtedy, ak sa vozidlo nepristavilo v určený čas na nakládku tovaru.

Článok 16.
Odmena za dopravu

1. Ak sú splnené ustanovenia prepravného poriadku, podmienky stanovené v prepravnej zmluve, patrí dopravcovi za vykonanie prepravy a za ostatné úkony uskutočnené na splnenie zmluvy finančná úhrada.

2. Okrem prepravného, dopravca vypočíta hotové výdavky potrebné na uskutočnenie prepravy, alebo vynaložené výdavky z príkazu, alebo v záujme odosielateľa (objednávateľa). Vyúčtovanie prepravného a iných náhrad musí zodpovedať dojednaným podmienkam. Prílohou ku faktúre sú kópie všetkých prepravných dokladov (preberací a dodávací list, prepravný list, iné použité doklady k preprave tovaru), záznamov o prevádzke vozidla (pokiaľ je použité účtovanie za skutočne prejdené km a odpracovaný čas osádky vozidla, a nebolo v zmluve alebo v objednávke stanovené inak) a ostatných výdavkových dokladov.

Článok 17.
Medzinárodná cestná nákladná doprava

1. Medzinárodná cestná nákladná doprava sa vykonáva podľa zákona č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave, vyhlášky č.64/1987 Z.z o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), a na základe Európskej dohody o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR), Colného dohovoru OSN o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR), Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), Dohody o medzinárodných prepravách rýchlo skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených pre tieto prepravy (ATP) a uznesení Európskej konferencie ministrov dopravy CEMT/ECMT.

Článok 18.
Záverečné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok schváli majitelia firmy Jaroslav Liška, Silvia Lišková, Dominika Beňová a nadobúda platnosť dňa 01.02.2023 a je záväzný pre všetkých účastníkov dopravného procesu v rámci dopravcu LIŠKA TRANS, s.r.o., Dolná Súča 965, 913 32 Dolná Súča, IČO: 46792686.

2. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

3. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnení, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

4. Platné zákonné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona NR SR č. 168/1996 Zb. týmto prepravným poriadkom nie sú dotknuté.

Vypracoval: Jaroslav Liška, Silvia Lišková, Dominika Beňová
Schválil: Jaroslav Liška (konateľ), Silvia Lišková (konateľ), Dominika Beňová (konateľ)

V Trenčíne 01.02.2023

PP-liskatrans-1

Kontaktné údaje

Adresa prevádzky

LIŠKA TRANS s.r.o.
Prevádzka:
Skalka nad Váhom 131
913 31 Skalka nad Váhom
Slovenská republika

© 2016 – 2023 Liška Trans, s.r.o. | Created by Marketing Art